Podmienky používania – disclaimer

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom domény www.qprofit.sk (ďalej len „stránka“) je spoločnosť QProfit, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá týmto vydáva podmienky a právne obmedzenia použitia stránky, jej obsahu a služieb (ďalej len „podmienky“). Používateľ stránky je počas jej používania povinný riadiť sa týmito podmienkami a právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza v čase pripojenia na stránku. Na obsah stránky, vrátane grafickej úpravy a usporiadania, sa vzťahuje ochrana v zmysle zákona č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Majiteľom autorských práv k obsahu stránky je prevádzkovateľ, ak nie je na stránke uvedené inak.

II. POUŽÍVANIE A UMIESTŇOVANIE OBSAHU

1. Všeobecné pravidlá používania

Prístup na stránku je bezplatný. Používateľ je oprávnený bez ďalšieho súhlasu prevádzkovateľa používať stránku výhradne na informatívne, nekomerčné alebo iné osobné účely (časť a/alebo celok). Prístup na stránku môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Prevzatie/rozmnožovanie a ďalšie sprístupňovanie obsahu zo stránky

Prevzatie/rozmnožovanie textu a ďalšie sprístupňovanie obsahu umiestneného na stránke je dovolené bez ďalšieho súhlasu prevádzkovateľa, ak bude každá prevzatá rozmnoženina textu obsahovať označenie o tom, kto je autorom textu (copyright notice). Takéto rozmnožovanie textu však nesmie zasahovať do oprávnených záujmov autora. Prevzatie/rozmnožovanie a ďalšie sprístupňovanie grafických prvkov (časť a/alebo celok) podlieha vždy osobitnému súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ používateľom odporúča žiadať súhlas na každé použitie textu a grafických prvkov prostredníctvom e-mailu u administrátora stránky (info@qprofit.sk).

3. Umiestňovanie obsahu na stránku

Umiestniť na stránku obsah, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, týmito podmienkami a dobrými mravmi je zakázané. Umiestniť na stránku reklamný alebo propagačný obsah môže používateľ len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa, a to spravidla za úhradu.

4. Právo na odstránenie obsahu a zmenu stránky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odstrániť zo stránky akýkoľvek obsah, najmä protiprávny, hanlivý, urážlivý a vulgárny. Zároveň odstráni aj na podnet oprávnenej osoby taký obsah, ktorý zasahuje do jej práv alebo právom chránených záujmov. Zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty stránky je zakázané. Právo kedykoľvek rozhodovať o zmene alebo odstránení akejkoľvek súčasti stránky a trvalom alebo dočasnom pozastavení prevádzky stránky má výhradne prevádzkovateľ.

III. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH

1. Obsah tretích osôb (linking)

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom hypertextových odkazov zo stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah reklamy alebo propagácie tretej osoby umiestnenej na stránke.

IV. POSKYTOVANIE ODKAZU NA STRÁNKU

Poskytovať hypertextový odkaz (linking, deeplinking) na stránku na iných internetových stránkach je povolené každému, za podmienky, že umiestnením takého odkazu neporušuje umiestňovateľ oprávnené záujmy prevádzkovateľa stránky. Prevádzkovateľ nesúhlasí s umiestňovaním hypertextových odkazov na stránku najmä na stránkach s pornografickým, neznášanlivostným alebo protiprávnym obsahom. Prevádzkovateľ uprednostňuje poskytovanie hypertextového odkazu na „homepage“ stránky v tvare www.qprofit.sk.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Sprístupnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránke, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom alebo inou treťou osobou, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Tieto podmienky je oprávnený meniť alebo dopĺňať iba prevádzkovateľ. Podmienky použitia stránky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.